PRZY OCENIE UWAGI

Jak więc widzi­my, u podstaw uwagi znajdują się określone procesy neurofizjolo­giczne, których sprawność zależy od wielu czynników. W rezultacie uwaga dziecka jest wypadkową interakcji między tym, co wewnątrz organizmu i tym, co na zewnątrz niego. Przy ocenie uwagi wyróżnia się rozmaite jej właściwości, do naj­ważniejszych należy zdolność do selekcjonowania bodźców oraz in­tensywność skupienia uwagi. Nauczyciele potrafią obie właściwości uwagi uczniów trafnie ocenić, bowiem nieumiejętność selekcjonowa­nia tego, co ważne, uwidacznia się w rozproszeniu uwagi, z kolei ła­twość rozpraszania się świadczy o słabej skupialności uwagi. W sztuce nauczania — która nie jest sztuką łatwą — szczegól­ną rolę odgrywa umiejętność nauczyciela wzbudzania w uczniach ciekawości oraz włączanie związanego z nią emocjonalnego pobu­dzenia w realizowanie zadań.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie. Na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości, oraz rad jak wybrać dom odpowiadający Twoim oczekiwaniom. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)